จำนวนบุคลากรโรงเรียนพิชัย

จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น คน จำแนกตามฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพศ ดังนี้

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (ชาย) จำนวน (หญิง) รวม
ผู้อำนวยการ011
รองผู้อำนวยการ134
ภาษาไทย4711
ภาษาต่างประเทศ51318
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี51823
คณิตศาสตร์4913
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม41014
ศิลปะ459
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน123
การงานอาชีพ4610
สุขศึกษาและพลศึกษา538
พนักงานราชการ 1 2 3
ลูกจ้างประจำ 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว รร. 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ 1 2 3
รวม 1 2 3


จำนวนนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งสิ้น คน จำแนกตามระดับชั้น รายละเอียดดังนี้

ระดับชั้น จำนวนห้อง (ปกติ) จำนวนห้อง (ESC) รวม จำนวนนักเรียน (ชาย) จำนวนนักเรียน (หญิง) รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 2 12 223 243 466
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 2 12 204 231 435
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 2 12 199 240 439
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 1 7 123 140 263
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 1 6 106 138 244
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 1 6 91 158 249
รวม 46 9 55 946 1150 2096