จำนวนบุคลากรโรงเรียนพิชัย

จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น คน จำแนกตามฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพศ ดังนี้

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (ชาย) จำนวน (หญิง) รวม
ผู้อำนวยการ011
รองผู้อำนวยการ134
ภาษาไทย4610
ภาษาต่างประเทศ51318
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี51722
คณิตศาสตร์4913
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม41014
ศิลปะ448
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน123
การงานอาชีพ5712
สุขศึกษาและพลศึกษา549
พนักงานราชการ 1 2 3
ลูกจ้างประจำ 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว รร. 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ 1 2 3
รวม 1 2 3


จำนวนนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งสิ้น คน จำแนกตามระดับชั้น รายละเอียดดังนี้

ระดับชั้น จำนวนห้อง (ปกติ) จำนวนห้อง (ESC) รวม จำนวนนักเรียน (ชาย) จำนวนนักเรียน (หญิง) รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 2 12 225 242 467
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 2 12 206 239 445
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 2 12 203 244 447
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 1 7 124 144 268
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 1 6 106 139 245
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 1 6 91 159 250
รวม 46 9 55 955 1167 2122