ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

ข้อมูลพื้นฐาน

        โรงเรียนพิชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2494 ผู้ริเริ่มในการจัดตั้งคือนายพุ่ม สราญรมย์ และนายเจียร เอี่ยมสกุล ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายพิศาล ชัยเพียร เป็นครูใหญ่ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านในเมือง (ปัจจุบัน) เป็นสถานที่ ดําเนินการสอน ต่อมาโรงเรียนพิชัยได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน 150,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบไม้ชั้นเดียว ขนาด 15 x 39 เมตร จํานวน 5 ห้องเรียน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2495 และย้ายนักเรียนที่เรียนจากโรงเรียนบ้านในเมืองมาเรียนที่โรงเรียนพิชัยปัจจุบัน โดยมีนายศุภชัย สาชลวิจารณ์ เป็นครูใหญ่ จากนั้นทางโรงเรียนได้จัดสร้างสิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้นและขยายพื้นที่ออกไปทําให้โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่เศษ

        ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2517 - 2519 สมัยที่นายแสวง ปิ่นมณี และนายธงชัย ทองวัฒนพร เป็นครูใหญ่ได้ทําเรื่องขอที่ราชพัสดุสาธารณประโยชน์ (ในทุ่ง) ประมาณ 40 ไร่ทําให้โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 66 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ต่อมานายเมธินทร์ กรอิสรานุกูล เป็นครูใหญ่ ขอซื้อที่ดินเพิ่มทําให้มีพื้นที่เป็น 68 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา และต่อมาในปี พ.ศ. 2563 นายจลัญ อินตายวง เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัย ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 งาน 56 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนพิชัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 69 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

        ปีการศึกษา 2499 นักเรียนจบระดับชั้น ม. 6 เป็นปีแรก ปีการศึกษา 2503 ยุบชั้น ม.1 เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาชาติ และเปิดรับนักเรียนชั้น ม.ศ. 1 โดยเปลี่ยนเป็นระบบ 3 ระดับชั้น คือ ม.ศ. 1 พ.ศ. 2 และ ม.ศ. 3 ต่อมาปีการศึกษา 2522 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก ปีการศึกษา 2535 ได้เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มเติมในสาขาพาณิชยกรรมและบัญชี และปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพิชัยได้ยุบระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ เนื่องจากโรงเรียนพิชัยตั้งอยู่ ในพื้นที่ที่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในรัศมี 20 กิโลเมตร

        ปัจจุบันโรงเรียนพิชัย เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวนนักเรียน 2,085 คน จํานวนห้องเรียน 54 ห้องเรียน และมีจํานวนคณะผู้บริหารและครูจํานวน 111 คน และบุคลากร ทางการศึกษาจํานวน 41 คน และมีนางปฏิมา นรภัทรพิมล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน

...
...
...
...
...
...
...
...